Android için Java Temelleri

Android, bu yazıyı okuyorsanız bildiğiniz gibi Java ile geliştirilmiştir. Android için yapacağımız geliştirmelerde kullanacağımız Android Studio’da Java’dan türetilmiş dil ile yazılmaktadır. Java’nın biraz temel kavramlarına göz atacak olursak aşağıdaki konulardan bahsetmemek olmaz.

 

Derleyici: Kaynak kodun çalıştırılmadan önce makine diline çevrilmesine derleme ve bu işi yapan yazılıma derleyici denir.

  • Avantaj: Derlenen program hızlı çalışır
  • İşlemci, işleyim sistemine göre derlendiğinden her makinede çalışmaz

Yorumlayıcı: Kodun makine koduna çevrilme ve çalıştırma işleminin aynı anda olmasına yorumlama, bu işi yapan programa yorumlayıcı denir.

Paket Kavramı: Birbiri ile ilişkili sınıfların aynı klasör altında toplanmasıdır.

Nesne Kavramı: Yapısal bir değişken kümesidir. İçerisinde kendisine ait değişkenleri ve metotları vardır.

Sınıf Kavramı: Nesneler için ayrıntılı taslar-tasarım sunan, geliştirici tarafından tanımlanmış veri tipidir. Sınıf içerisinde nesneye ait değişkenler ve metotlar bulunur.

Metot Kavramı: Bildiğiniz fonksiyon ve prosedürlerdir. Nesnelerin özellik ve davranışları onlara ait metotlar ile belirlenir.

Main Metot: Java’da ilk çalışan metot.

 

public static void main ( String [] args ) {  }

JDK : Java Development Kit, Java kodlarını derleyip çalıştıran kütüphane

JRE : Java Runtime Enviroment, derlenmiş kodu çalıştıran uygulama.

JVM: Java Virtual Machine, kodların işletim sisteminden bağımsız çalışmasını sağlayan sanal araç

Netbeans: JDK ve Netbeans IDE geliştirme ortamı.

 

Java ile “Merhaba Dünya”

package JavaProgram
 public class MerhabaJava{
  public static void main(String[] args){
   System.out.print("Merhaba ");
   System.out.print("Dünya");
   System.out.println("İlk javauygulaması");
}
}

 

Tam Sayılar

Byte  -128 ile 127 arası 8bit değerler
Short – 32768 ile 32767 arası 16bit değerler (215)
Ingeter +/- 2 milyon 32bit değer (231)
Long +/- 9 katrilyon 64bit değer (264)

 

Ondalık Sayılar

Float Virgülden sonra 7 hane (32bit)
Double Virgülden sonra 17 hane (64bit)
Char Bu veri tipi Java’da karakterleri temsil eder
Boolean True / False

 

Değer Atama İşlemleri

byte sayi1 = (byte) 15;

short sayi = (short) 7;

int sayi3 = 12345;

long sayi4 = 123456789;

float sayi5 = 1.1234567;

string isim = “Onur”;

boolean dy = true;

 

Tür Dönüşümü

int sayi = 15;

double dsayi = (double) sayi;

 

String veri tipini sayı olarak değiştirmek

String metin = “123”;

 

(1) int sayi1 = Integer.valueOf(metin);
  int sayi2 = Float.valueOf(metin);
  double sayi3 = Double.valueOf(metin);
   
int sayi1 = Integer.parseInt(metin);
  float sayi2 = Float.parseFloat(metin);
  double sayi3 = Double.parseDouble(metin);

 

Sayı veri tipinin String olarak değiştirilmesi

Int sayi = 15;

String metin1 = String.valueOf(sayi);

String metin2 = Integer.toString(sayi);

 

Operatörler

int toplam = a + b;

int cikarma = a – b;

int cikarma = a * b;

float bolme = a / b ;

int bolme = a / b ;

int kalan = a % b;

 

a++ –> Sonra arttır

++a –> Önce arttır

a–  –> Sonra eksilt

–b  –> Önce eksilt